.

Regler för fisket i Kolbäcksgropen. English below


Kortet gäller mellan kl. 05.00–23.00.
Fiskekortet gäller för ett 1 spö, tre 3 fiskar per kort. Önskar man använda fler spön eller ta fler fiskar skall fler kort lösas, innan fortsatt fiske. Vill man fiska gädda, löser man samma kort, och får fiska med ett spö per kort.


Barn till och med 10 år fiskar på målsmans kort under förutsättning att de fiskar själva, kastar ut och vevar upp själva, eventuell fångst räknas på målsmans kort. Vid fiske i Kolbäcksgropen, får endast ett fiskespö vara riggat (färdigt att användas). Man får alltså ha med sig flera spön ned till vattnet, men bara ett får vara riggat.


Förbjudet att använda majs, deg samt powerbait kulor gjorda av silikon. Enkla regler som alla kan förstå. Vi hoppas alla följer detta, annars blir det en avgift på 2000 SEK.


Vid fiske i Kolbäcksgropen, får endast ett fiskespö vara riggat (färdigt att användas). Man får alltså ha med sig flera spön ned till vattnet, men bara ett får vara riggat. Vi inför detta då vi märkt att man inte kan hålla sig till att fiska bara med ett spö, och när fisketillsyn är på väg, tar man snabbt upp extra spön och lägger dessa på sidan. Om man blir påkommen med att ha fler än ett fiskespö riggat vid sin fiskeplats, riskerar man att få en kontrollavgift på 2000 kronor.


Vinterfiske: 1 pimpelspö avsett för öring/röding per kort, samt maximalt 6 angeldon/gäddspön för gäddmete användas. Kom ihåg isdubbar/ispik samt ev. räddningslina. Ha gärna extra kläder i bilen.

Alla gäddor över 90 centimeter skall återutsättas så skonsamt som möjligt.

Fiske i gemenskap med hänsyn till varandra:


”§25” – Fiske sker i gemenskap men man har rätt till 5m fritt åt vartdera hållet från spöet. Den som är först på plats har rätt till platsen. Om fler fiskar på samma område sker utkast rakt ut från fiskeplatsen.
Vindskydden tillhör alla som löst fiskekort.
Vindskydden är gemensamma och vi samsas i dem, ingen ensamrätt även om man är först där.
Vi ber grupper som inte löst fiskekort respektera att vindskydden är avsedda för de som löst fiskekort eller vistas vid sjön med någon som löst fiskekort.


Återisättning av ädelfisk:
Om någon vill återsätta fisk så räknas dessa INTE bort från kvoten på 3 fiskar. Alltså 1 fiskekort 1 spö 3 fiskar och alla regnbåge, öring och röding) man får upp räknas. Mäskning är inte tillåten.
Detta bland annat för att förhindra extra gödning av sjön som dessutom medför ökad syreförbrukning.
Flytringfiske och båt etc. är inte tillåtet.

Bryggor:
Vattnet har två bryggor för handikappade. Alla får använda dessa, men om någon som har ett handikapp kommer, skall man lämna/dela bryggan till dem.

Varningar:
På sjöns västra sida finns det en golfbana, du fiskar helt på eget ansvar där.
I sjöns södra ände finns en grusgång, där är det förbjudet att fiska mellan de båda uppsatta skyltarna.

Vattnet avstängt:


Allt fiske i vattnet kan vara avlyst vissa dagar under året. Då kan fiskekort inte lösas i appen.
Grillplatsen vid containern kan vara utlånad till grupper, föreningar samt företag. Se anslagstavlan vid parkeringen/hemsidan för aktuell info.

Övriga fiskarter i vattnet:
Abborre, gädda, mört, sarv, sutare, björkna och braxen, vilka får fiskas.
Fredade fiskarter i vattnen är gräskarp och fjällkarp.ENGLISH


Rules for fishing in Kolbäcksgropen:


The card is valid between kl. 05.00 - 23.00.


Children up to 10 fish without permit, but theChildren up to 10 years of age fish on the parents card, provided that they fish themselves, cast out and reel in themselves, any catch is counted on the parents card.


The fishing license applies to a 1 rod and three 3 fish per card. If you wish to use more rods or take more fish, you need to buy additional licence. If you want to fish for pike, you can buy the same card, and you can fish with one rod per person. Keep in mind that when the children are fishing, they should keep an eye on their rod, sad if it were to bite and the rod goes into the water just because they did not have supervision.


If you take a longer break, then take up the rod, to throw out when they want to fish again. We have experience that you take children, and put out more rods, and the children do something completely different. The intention is therefore not to teach children about fishing, but to have as many rods in them as possible. As it is a payment lake, you have many eyes on you, and we want to focus on giving your guests the best possible service, and not be some whos annoying people. With that said, children do not have to sit still, but stay at a distance where they can quickly reach for the rod..


Thus, from case to case, we will make an assessment when we see this.


It is forbidden to use corn, dough and powerbait balls made of silicone. Simple rules that everyone can understand. We hope everyone follows this, otherwise there will be a fee of 2000 SEK.


Winter fishing: 1 ice fishing rod for trout / charred per card, and a maximum of 6 pcs fixed reels / . Remember to wear safety items as well as rope. Have extra clothes in the car.

All pike over 90 centimetres must be released as carefully as possible.

Fishing in community with regard to each other:

"§25" - Fishing is in community but you are entitled to 5m freely in either direction from the track. The first one is entitled to the place. If more fish in the same area, drafts straight out of the fishing spot.


Windshields belong to all as who have fishing cards

The windshields are common and are to be shared, no one-off even if you are there first.

We ask groups that are not fishing to respect that the wind shelters are intended for those who have a fishing license or staying at the lake with someone who has a fishing license.


Catch and release:

If anyone wants to return fish again, these are counted out of the quota of 3 fish. 1 fishing license entitles to 1 rod and 3 fish (rainbow trout / trout). Feeding is not allowed.

This in order to preventing additional fertilization of the lake, which also results in increased oxygen consumption.

Belly boat fishing and fishing from boat etc. are not allowed.


Docks:

The water has two docks for the disabled. Everyone may use these, but if someone with a disability is coming, you must leave / share the docks to them.


Warnings:

On the west side of the lake there is a golf course, you fish entirely under your own responsibility there.


In the southern end of the lake there is a gravel walk, which prohibits fishing between the two signs.


Water closed for fishing:

All fishing in the water can be cancelled certain days of the year. Then fishing cards cannot be bought at iFiske or at the resellers.


The barbecue area at the container can be lent to groups, associations and companies. See the notice board at the parking / home page for the current information.

Other fish species in the water:

Perch, pike, roach, sarv, sutter, and breem.

We also have grass carp in the lake. They are strictly prohibited to catch!