SVENSKA, English below


Kortfiskeområdet består av Kolbäcksåns nedre del inom Hallstahammars kommun, med början från Buren i norr, ner till utloppet i sjön Freden (Mälaren) i söder, se karta. Sträckan Trångfors (forsdelen) till och med Sörkvarnsforsen till bron, är privat fiske.


Syftet med Nedre Kolbäcksåns Fiskevårdsområdes fiskeregler är att fisket ska vara hållbart för kommande generationer sportfiskare. Genom att respektera våra fiskeregler bidrar du som fiskar till att behålla Kolbäcksån attraktiv.


Regler för Kolbäcksån:


Man får endast lösa ett fiskekort per person i Kolbäcksån, samt bara fiska med ett spö. Vintertid får ett pimpelspö samt maximalt 6 angeldon/gäddspön för gäddmete användas. Kom ihåg isdubbar/ispik samt ev. räddningslina. Ha gärna extra kläder i bilen.

Barn till och med 12 år fiskar på målsmans kort under förutsättning att de fiskar själva, kastar ut och vevar upp själva, eventuell fångst räknas på målsmans kort. Tänk på säkerheten, använd flytväst, och föräldrar, ha uppsikt över era barn!
Ungdomar över 12 år löser kort som vanligt.


Förbud:

 • Fiskeförbud råder i Ladugårdssjön under tiden 1 april till 15 juni för att freda fågellivet.
 • Vid Strömsholms slott råder fiskeförbud året runt nedanför hästbron, och ner till svängen där muren slutar. Se karta! 
 • Skantzsjön är ett klubbvatten, bara medlemmar får fiska där (se karta)
 • Det råder fiskeförbud i alla slussar pga. säkerhetsrisken.
 • Se karta för fullständig info om fiskeförbudsområden.
 • Aspen är fredad mellan 1 april till 31 maj.
 • Öringen är fredad mellan 15 september till 31 december.
 • Malen är fridlyst och helt fredad.
 • Ålen är fredad. Fiske efter ål får endast bedrivas tre kraftverk uppströms, dvs. ovanför kraftverket i Ålsätra.
 • Flugfiske i hästhagarna på västra sidan mellan kanalens inlopp till hästbron i Strömsholm är inte tillåtet.
 • Nät, ryssjor, gäddsaxar etc. är förbjudet


Norsfiske:Tillåtet att använda håv. Tänk på att du behöver fiskekort när du håvar nors!

Mini / Maxi mått:
För gösen gäller 45-70 cm.
För öring gäller 40-60 cm.
Gädda 40-75 cm.


För att vi även i framtiden ska hålla ett bra fiskbestånd i våra vatten, skall alla gösar över 70cm återutsättas.
Du får ta upp två gäddor per fiskare och dygn, och dessa gäddor får vara mellan 40 och 75 centimeter. Mätanordning ska medtagas för att kunna mäta fisken!

Minimimått på öring är 40 cm och maximått 60 cm. All öring under 40 cm och all öring över 60 cm skall återutsättas.


Två öringar per dygn får behållas mellan 40- 60 cm. Alla andra öringar skall varsamt återutsättas.
Du får ta upp två ädelfiskar per dygn.


Kom ihåg!


 • Alla fiskar som inte håller måttet ska släppas tillbaka, hantera fisken varsamt och använd håv
 • Rensar du fisken på plats, Kasta inte inälvorna i vattnet för det kan lätt sprida olika fisksjukdomar
 • Visa hänsyn till mark- och tomtägare
 • Lämna in fångstrapport
 • Håll naturen ren. Ta med ditt skräp eller stoppa i soptunnaNaturreservat:


Det finns fler reservat i Hallstahammars kommun som vi bör tänka på. Hela sträckan från Freden till Mölntorp tillhör Natura 2000, Kolbäcksåsen mellan Kolbäck och Mölntorp finns ett på västra sidan.
I Hallstahammar finns Sörkvarnsforsens naturreservat.

Återisättning av ädelfisk:
Om någon vill återsätta fisk så räknas dessa EJ bort från kvoten på 2 fiskar (regnbåge, öring).

Vid överträdelser:
Personer som inte håller sig till ovanstående regler stängs av från fortsatt fiske i våra fiskevatten.
Kontrollavgifter vid överträdelser mot regler i Kolbäcksån samt Kolbäcksgropen.
Fiske efter max antal fångade fiskar – 2000 SEK.
Fiske med för många spön – 2000 SEK.
Fiske från ej tillåten fiskeplats – 2000 SEK (Alla slusspartier samt gångvägen söder om Kolbäcksgropen).

Dessa regler gäller alla, om ni ser något som inte verkar okay, var god ring/meddela oss i klubben.

ENGLISH


The fishing area consists of Kolbäcksån's lower part in Hallstahammar municipality, starting from Buren in the north, down to the outlet in Lake Freden (Mälaren) to the south, see map. The area Trångfors (the shore) through Sörkvarnsforsen to the bridge is private fishing.


The purpose of lower Kolbäcksån's Fisheries Area fishing rules is that fishing will be sustainable for a long time to come. By respecting our fishing rules, you as fish help to keep Kolbäcksån attractive.


Kolbäcksån rules:

You can only buy ONE fishing license per person in Kolbäcksån, and only fish with ONE rod. In winter, you are allowed to use ONE rod and a maximum of 6 fixed reels with hooks for the pike can be used. Remember to have rescue equipment as well as rope. Have extra clothes in the car.


Children up to 12 years fish on parernts cards, provided they fish themselves, throw out and retrieve themselves, any any catches counts on the parents card. Think of the safety, wear life vests, and parents, keep an eye on your children!
Children above 12 year must buy the normal fishing card.


Prohibition:

Fishing bans are in Ladugårdssjön between 1 April and 15 June in order to protect the birds. There is a fishing ban in all locks due to the security risk.


See map for full information about fishing areas.
Aspen is protected between April 1 to May 31.
The trout is protected between September 15th and December 31st.
The catfish is endangered and completely protected.
The eel is protected. Fishing for eels may only be carried out three power plants upstream, ie. above the power plant in Ålsätra.


Furthermore, there are fishing bans from all bridges in the area and from Slottsholmen in Strömsholm with the beaches west and east thereof.
Fly fishing in the horde paddocks on the western side between the channel's inlet to the horse bridge in Strömsholm is not allowed.


Net, fish traps, saxes etc. are prohibited

Smelt Fishing:
Allowed to use the landing net.

Mini / Maxi dimensions:
For Zander its 45-70 cm.
For trout 40-60 cm.
Pike 40-75 cm.


In order for us to keep a good population of fish in our waters in the future, all Zander of over 70cm should be released.

It is forbidden to keep more than two pike per fisherman and day, and these pike must be between 40 and 75 centimetres. Measuring devices must be included to measure the fish!


Minimum lenght of trout are 40 cm and maximum 60 cm. All trout under 40 cm and all trout over 60 cm shall be resealed.

Two game fish per day between 40-60 cm may be kept. All other trout should be carefully released.

Only two game fish per day may be kept.


Remember!

• Any fish that does not hold the measure, should be released, handle the fish carefully

• If you clean the fish at the spot, please dispose the "guts" in the terrain and not in the water

• Pay attention to land and land owners

• Submit catch report

• Keep nature clean. Bring your garbage back home or throw it in the trash canNature reserve:


There are more reserves in Hallstahammar municipality that we should consider. The whole stretch from Freden to Mölntorp belongs to Natura 2000, Kolbäcksåsen between Kolbäck and Mölntorp, one on the west side.


In Hallstahammar there is the Sörkvarnsforsen nature reserve.


If anyone wants to return fish after a catch, these are counted on the quota of 2 fish (Rainbow / Trout).

In case of violation:

Persons who violate the above rules will be suspended from continued fishing in our fishing waters.

Control fees in case of breach of regulations in Kolbäcksån and Kolbäcksgropen

Exceeding the maximum number of fish caught - 2000 SEK

Fishing with too many rods - 2000 SEK

Fishing from unauthorized fishing spot - 2000 SEK (All logs and the footpath south of Kolbäcksgropen)

These rules apply to everyone, if you see something that does not seem ok, please call / notify us in the club.